:: ข่าวประชาสัมพันธ์
:: กิจกรรม
   วันที่ 10 ก.ค 2560
จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง
   วันที่ 04 ก.ค 2560
จำนวนผู้เข้าชม 6 ครั้ง
   วันที่ 20 มิ.ย. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 4 ครั้ง
   วันที่ 23 พ.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 41 ครั้ง
   วันที่ 03 เม.ย. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 6 ครั้ง
   วันที่ 29 มี.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 34 ครั้ง
:: บทความ
   วันที่ 04 พ.ค. 2559
จำนวนผู้เข้าชม 1065 ครั้ง
   วันที่ 30 เม.ย. 2559
จำนวนผู้เข้าชม 2112 ครั้ง
   วันที่ 30 เม.ย. 2559
จำนวนผู้เข้าชม 1495 ครั้ง
:: คำถามที่พบบ่อย
HAPPINOMETER คืออะไร?
อยากสำรวจความสุขต้องทำอย่างไร?
"การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness)" หรือ "R2H" คืออะไร?
โครงการ การสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน
จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่มหาวิทยาลัยสุขภาวะ (พ.ศ. 2559 - 2562)
HAPPINOMETER
แบบสำรวจคุณภาพชีวิต ความผูกพัน และความสุขคนทำงานในองค์กร
:: รายงานฯ ความสุข
* มกราคม 2559 - ธันวาคม 2559
มิติ
ค่าเฉลี่ย
ระดับความสุข
สุขภาพดี HAPPY BODY : มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ
60.3
น้ำใจดี HAPPY HEART : มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันและกัน
65.7
ผ่อนคลายดี HAPPY RELAX : รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ
48.2
ใฝ่รู้ดี HAPPY BRAIN : หาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลา
58.8
จิตวิญญาณดี HAPPY SOUL : มีศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรม
67.9
สุขภาพเงินดี HAPPY MONEY : มีเงิน รู้จักเก็บรู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้
52.0
ครอบครัวดี HAPPY FAMILY : มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง
56.7
สังคมดี HAPPY SOCIETY : มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อชุมชน
55.1
การงานดี HAPPY WORK LIFE : มีชีวิตการทำงานที่ดี
60.0

เฉลี่ย
59.3

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 540  (คุณวรรณี หุตะแพทย์)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com

Gercekci videolar pornolar bu adreste. porno