ตาราง 1.1 : ค่าเฉลี่ยความสุขคนทำงานในองค์กร รายมิติ และภาพรวม
ปีสำรวจ Happy
Body
Happy
Relax
Happy
Heart
Happy
Soul
Happy
Family
Happy
Society
Happy
Brain
Happy
Money
Happy
Work Life
Average
2555 61.37 51.91 67.79 68.67 59.68 57.11 61.69 55.00 59.97 60.84
2556 58.72 49.69 66.59 67.75 57.50 54.94 61.21 52.02 57.02 58.71
2557 62.32 51.95 67.94 69.09 60.56 57.57 62.37 54.14 60.50 61.21
2558 62.68 52.19 68.82 69.54 60.58 59.67 63.14 55.34 61.29 62.07
2559 60.29 48.16 65.71 67.87 56.65 55.09 58.84 52.03 59.98 59.26

ตารางปี 2560 - 4 : ค่าเฉลี่ยความสุขคนทำงานในองค์กร รายมิติ และภาพรวม จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา Happy
Body
Happy
Relax
Happy
Heart
Happy
Soul
Happy
Family
Happy
Society
Happy
Brain
Happy
Money
Happy
Work Life
Average

ที่มา : ฐานข้อมูลการสำรวจความสุขคนทำงานในองค์กร 
         ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย
         สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล