:: ข่าวประชาสัมพันธ์
R2H คืออะไร
   วันที่ 20 เม.ย. 2559 | จำนวนผู้เข้าชม 947 ครั้ง
:: กิจกรรม
   วันที่ 05 ก.ย. 2559
จำนวนผู้เข้าชม 118 ครั้ง
   วันที่ 26 ก.ค 2559
จำนวนผู้เข้าชม 305 ครั้ง
   วันที่ 22 มิ.ย. 2559
จำนวนผู้เข้าชม 183 ครั้ง
   วันที่ 06 มิ.ย. 2559
จำนวนผู้เข้าชม 233 ครั้ง
   วันที่ 29 พ.ค. 2559
จำนวนผู้เข้าชม 240 ครั้ง
:: บทความ
   วันที่ 04 พ.ค. 2559
จำนวนผู้เข้าชม 638 ครั้ง
   วันที่ 30 เม.ย. 2559
จำนวนผู้เข้าชม 1480 ครั้ง
   วันที่ 30 เม.ย. 2559
จำนวนผู้เข้าชม 955 ครั้ง
:: รายงานฯ ความสุข
* 543 - 543
มิติ
ค่าเฉลี่ย
ระดับความสุข
สุขภาพดี HAPPY BODY : มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ
0
น้ำใจดี HAPPY HEART : มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันและกัน
0
ผ่อนคลายดี HAPPY RELAX : รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ
0
ใฝ่รู้ดี HAPPY BRAIN : หาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลา
0
จิตวิญญาณดี HAPPY SOUL : มีศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรม
0
สุขภาพเงินดี HAPPY MONEY : มีเงิน รู้จักเก็บรู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้
0
ครอบครัวดี HAPPY FAMILY : มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง
0
สังคมดี HAPPY SOCIETY : มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อชุมชน
0
การงานดี HAPPY WORK LIFE : มีชีวิตการทำงานที่ดี
0

เฉลี่ย
0

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 540  (คุณวรรณี หุตะแพทย์)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com