:: ข่าวประชาสัมพันธ์
R2H คืออะไร
   วันที่ 20 เม.ย. 2559 | จำนวนผู้เข้าชม 342 ครั้ง
:: กิจกรรม
   วันที่ 26 ก.ค 2559
จำนวนผู้เข้าชม 71 ครั้ง
   วันที่ 22 มิ.ย. 2559
จำนวนผู้เข้าชม 51 ครั้ง
   วันที่ 06 มิ.ย. 2559
จำนวนผู้เข้าชม 67 ครั้ง
   วันที่ 29 พ.ค. 2559
จำนวนผู้เข้าชม 71 ครั้ง
:: บทความ
   วันที่ 04 พ.ค. 2559
จำนวนผู้เข้าชม 271 ครั้ง
   วันที่ 30 เม.ย. 2559
จำนวนผู้เข้าชม 717 ครั้ง
   วันที่ 30 เม.ย. 2559
จำนวนผู้เข้าชม 466 ครั้ง
:: รายงานฯ ความสุข
* มกราคม 2559 - มกราคม 2559
มิติ
ค่าเฉลี่ย
ระดับความสุข
สุขภาพดี HAPPY BODY : มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ
62.8
น้ำใจดี HAPPY HEART : มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันและกัน
69.0
ผ่อนคลายดี HAPPY RELAX : รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ
52.2
ใฝ่รู้ดี HAPPY BRAIN : หาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลา
63.2
จิตวิญญาณดี HAPPY SOUL : มีศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรม
69.7
สุขภาพเงินดี HAPPY MONEY : มีเงิน รู้จักเก็บรู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้
55.3
ครอบครัวดี HAPPY FAMILY : มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง
60.7
สังคมดี HAPPY SOCIETY : มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อชุมชน
59.8
การงานดี HAPPY WORK LIFE : มีชีวิตการทำงานที่ดี
61.3

เฉลี่ย
62.2

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 530  (บุรเทพ โชคธนานุกูล)  หรือ 536  (จิตติ วิสัยพรม)


Admin
www.free-counter-plus.com