:: ข่าวประชาสัมพันธ์
R2H คืออะไร
   วันที่ 20 เม.ย. 2559 | จำนวนผู้เข้าชม 1320 ครั้ง
:: กิจกรรม
   วันที่ 29 มี.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 2 ครั้ง
   วันที่ 13 มี.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 4 ครั้ง
   วันที่ 08 มี.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 2 ครั้ง
   วันที่ 01 มี.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง
   วันที่ 19 ม.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง
   วันที่ 05 ก.ย. 2559
จำนวนผู้เข้าชม 243 ครั้ง
:: บทความ
   วันที่ 04 พ.ค. 2559
จำนวนผู้เข้าชม 1009 ครั้ง
   วันที่ 30 เม.ย. 2559
จำนวนผู้เข้าชม 2042 ครั้ง
   วันที่ 30 เม.ย. 2559
จำนวนผู้เข้าชม 1257 ครั้ง
:: แบบสำรวจความสุข
:: รายงานฯ ความสุข
* มกราคม 2559 - ธันวาคม 2559
มิติ
ค่าเฉลี่ย
ระดับความสุข
สุขภาพดี HAPPY BODY : มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ
60.3
น้ำใจดี HAPPY HEART : มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันและกัน
65.7
ผ่อนคลายดี HAPPY RELAX : รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ
48.2
ใฝ่รู้ดี HAPPY BRAIN : หาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลา
58.8
จิตวิญญาณดี HAPPY SOUL : มีศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรม
67.9
สุขภาพเงินดี HAPPY MONEY : มีเงิน รู้จักเก็บรู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้
52.0
ครอบครัวดี HAPPY FAMILY : มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง
56.7
สังคมดี HAPPY SOCIETY : มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อชุมชน
55.1
การงานดี HAPPY WORK LIFE : มีชีวิตการทำงานที่ดี
60.0

เฉลี่ย
59.3

โครงการ การพัฒนาสร้างเสริมความสุขคนทำงานเพื่อความยั่งยืน โดยการดำเนินงานในรูปแบบ “ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย”
(Healthy Workplace for All: Thailand Centre for Happy Worker Studies: TCHS)

             สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 โทรศัพท์ 02-441-0201-4 ต่อ 540  (คุณวรรณี หุตะแพทย์)  หรือ 02-441-0201-4 ต่อ 520  (คุณสุภาณี ปลื้มเจริญ)


Admin
www.free-counter-plus.com